shopup.com
103PAPER no.11 103PAPER no.11 103PAPER no.11 103PAPER no.11 103PAPER no.11
หมวดหมู่สินค้า: ของตกแต่งบ้าน (Version Turn to)
ราคา 4,500.00 บาท

25 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 4613 ผู้ชม

วัสดุหลัก : กระดาษสำนักงานเหลือใช้ 

Using a recycled material (Used office paper) 

Size : D.18.00 x H.57-60 cm.

 

แรงบันดาลใจให้เกิดผลงาน

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถูกถ่ายทอดออกมาในงาน ซึ่งเชื่อมโยงมนุษย์ กับธรรมชาติให้ใกล้ชิดกัน

ความน่าสนใจจึงอยู่ที่การมองเห็นคุณค่า และการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เกิดความกลมกลืน

และเชื่อมโยง นำมาซึ่งความสงบ และผ่อนคลาย

 

Design Concept [Brand] :

“เรานำธรรมชาติ กลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งในรูปแบบที่ต่างไป”

ด้วยงานออกแบบที่คืนชีวิตให้กับกระดาษใช้แล้ว จากจุดเริ่มต้นของต้นไม้แปรรูปมาสู่กระดาษ

เมื่อกระดาษเหล่านั้นหมดประโยชน์ 103PAPER จึงนำมาแปรเปลี่ยน

ให้กระดาษกลับไปเป็นดินอีกครั้งในรูปของ “เนื้อดินกระดาษ” ต่อชีวิตให้กลับมางอกงามอีกครั้ง

ผ่านงานออกแบบ ที่เชื่อมโยงเรื่องราวความรัก ความผูกพัน

 

Inspiration of work

Humans are part of the nature. Transmit in works which connect humans and nature close together.

The interesting is appreciate in value. We are part of nature make harmony

and bring to peace and relaxation.

 

Design Concept [Brand]:

“We bring the nature back to the nature again in a different way.”

A designed product restores life to used paper. Begin of lumber to paper.

When that paper is useless, 103PAPER transform paper back to soil again

in term of “Paper sculpture” to refresh a new life through design with love and mutuality.

 

*ราคาที่แจ้งหน้าเวป เป็นราคาต่อชิ้น* 

* Price on the web page. Price per piece *

Price for Piece : 4,500.- Baht

Engine by shopup.com